STOP wypalaniu traw!

stop

Już od wielu lat przełom zimy i wiosny to okres, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych.

Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej, wysuszonej roślinności stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu z działalnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje błędne przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Musimy zdać sobie sprawę, że wypalanie traw niesie ze sobą wiele negatywnych skutków a nawet niejednokrotnie stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. W samym tylko roku 2015 w naszym kraju w pożarach traw śmierć poniosło 7 osób a 141 zostało rannych!

Nie wypalaj traw ponieważ:

 • Możesz nie zdążyć uciec. Ogień może rozprzestrzeniać się z prędkością ponad 20 km/h, a szybko biegnący człowiek osiąga prędkość około 20 km/h.
 • Możesz spalić nie tylko trawę. Szybko rozprzestrzeniający się ogień może przenieść się na pobliskie lasy i zabudowania. Szacowane straty, które wygenerowały pożary traw w roku 2015 to ponad 31 milionów złotych.
 • Stracisz pieniądze. Celowe wypalanie traw może skutkować nawet całkowitym odebraniem wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich.
 • Możesz ponieść konsekwencje prawne. Wypalanie traw, łąk, pastwisk i nieużytków rolnych jest zabronione. Grozi za to kara grzywny w wysokości 5 tysięcy złotych, a w skrajnych przypadkach nawet kara 10 lat pozbawienia wolności.

Nic nie osiągasz. Wypalanie traw nie przynosi żadnych korzyści ekonomicznych w postaci lepszych plonów. Wręcz przeciwnie – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.

Wypalanie traw jest zabronione!

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

 • Art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
 • Art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami);

 • Art. 30 ust. 3 pkt 3 „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

2. korzystania z otwartego płomienia,

3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

 

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

 • Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.
 • Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Dopłaty bezpośrednie UE dla właścicieli gruntów rolnych

W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie.

Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej – art. 2 ust 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 ze zmianami).

Naruszenie zasad określonych w akcie wykonawczym do ustawy tj. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze (Dz. U. nr 65, poz. 600 ze zmianami), między innymi poprzez wypalanie areałów rolnych (§3 ust. 2) skutkować powinno działaniami kompetentnych organów w zakresie ograniczenia lub cofnięcia tej formy pomocy finansowej. Podczas intensywnego prowadzenia prac rolnych na polach, także dochodzi do powstawania pożarów wskutek nieostrożności osób wykonujących te prace lub niesprawnego sprzętu technicznego.

Inne akty prawne mówiące o problematyce wypalania traw.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania,

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych norm (poz. 1372).

 • § 3. 1. – Zabrania się wypalania gruntów rolnych

 

Pożary traw w liczbach

 • W 2015 roku powstało 82 802 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 45% wszystkich pożarów w Polsce (184 819).
 • Średni czas trwania akcji gaśniczej pożaru trawy wynosił 67 minut.
 • Średnio co 6 minut strażacy wyjeżdżali do akcji gaśniczych związanych z pożarami traw.
 • Podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 256 353 000 litrów wody co odpowiada pojemności 68 basenów olimpijskich
 • Spłonęło 42 703 hektarów powierzchni, co odpowiada długości pasa około 427 kilometrów i 1 kilometra szerokości.
 • Szacowane straty w wyniku pożarów traw to 31 247 000 złotych
 • Liczba strażaków uczestniczących w gaszeniu pożarów traw (PSP i OSP) – 668 649
 • Liczba samochodów gaśniczych uczestniczących w gaszeniu pożarów traw (PSP i OSP) – 139 948
 • Liczba samolotów uczestniczących w gaszeniu pożarów traw – 167
 • Zrzuty wody z samolotów gaśniczych uczestniczących w gaszeniu pożarów traw – 664

Comments are closed.