Zabezpieczenie przeciwpożarowe żniw i omłotów

 

          Żniwa to czas gromadzenia palnych płodów rolnych w stodołach, stertach, stogach. W tym okresie ilość nagromadzonych zbiorów jest największa, dlatego też trzeba wtedy dbać najbardziej o uchronienie dobytku przed pożarem. Na każdym właścicielu gospodarstwa rolnego spoczywają zatem liczne obowiązki, a przede wszystkim:

 • stosowanie wskazań podanych w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
 • stosowanie silników elektrycznych o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
 • ustawianie silników spalinowych na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
 • zabezpieczenie urządzeń wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;
 • zapewnienie możliwości ewakuacji ludzi i sprzętu;
 • przechowywanie niezbędnych materiałów pędnych, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;
 • wyposażenie miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu, a także używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.

Natomiast przy ustawianiu stogów należy przestrzegać kilku zasad:

 

Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie może przekraczać powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

 • od budynków wykonanych z materiałów:
  • palnych — 30 m,
  • niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym — 20 m;
 • od dróg publicznych i torów kolejowych — 30 m;
 • od dróg wewnętrznych i od granicy działki — 10 m;
 • od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia — 30 m;
 • od lasów i terenów zalesionych — 100 m;
 • między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe — 30 m.

Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

 Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Przestrzeganie przytoczonych powyżej zasad  bezpieczeństwa pożarowego jest obowiązkiem każdego człowieka. Pamiętajmy więc o przepisach  przeciwpożarowych i stosujmy je w życiu codziennym,  a  unikniemy  pożarów  i  wysokich  strat  po pożarowych.

Comments are closed.