Puszczanie „lampionów szczęścia”

W związku z często pojawiającymi się pytaniami dot. puszczania „lampionów szczęścia” przedstawiamy swoje stanowisko w/w temacie.

W aktualnie obowiązujących przepisach dot. ochrony ppoż. nie ma podstaw prawnych do wydawania zgody bądź zakazu dla tego typu przedsięwzięć. Nie mniej jednak, na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719). W §4 ust.1 w/w rozporządzenia określono, że w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się poprzez używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon.

Jednocześnie informujemy, że przyczynienie się do powstania pożaru w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tj. Dz.U. z 2010, nr 46, poz. 275 z późn. zm.), traktowane jest jako wykroczenie. Art.82 §1 brzmi:, „Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na: 1) niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych (…), podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Mając na uwadze powyższe, przestrzegamy przed używaniem „lampionów szczęścia”, gdyż otwarty ogień niesiony wiatrem w sposób niekontrolowany może spowodować pożar lasu, łąki lub materiału palnego składowanego w terenie, czy też zabudowań wykonanych z materiałów palnych.

Jeśli jednak zdecydujemy się na ich użycie, pamiętajmy, aby stosować się do środków bezpieczeństwa zalecanych przez producentów i sprzedawców:

  • Przed użyciem produktu upewnij się, czy lampion nie jest uszkodzony. Jeśli stwierdzisz uszkodzenie – nie podpalaj go.
  • Nigdy nie podpalaj lampionu, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu.
  • Trzymaj lampion z daleka od dzieci.
  • Upewnij się, że w pobliżu nie ma łatwopalnych substancji i materiałów.
  • Nigdy nie puszczaj lampionów w pobliżu lotnisk, zabudowań, kabli wysokiego napięcia, lasów i pól uprawnych, ulic.
  • Nie używaj lampionów, gdy wieje wiatr, pada deszcz lub śnieg.
  • Zawsze miej w pobliżu gaśnicę lub inny środek gaśniczy, który będzie można użyć w przypadku powstania pożaru.

Zachowaj zdrowy rozsądek podczas puszczania lampionu!