POWIAT

POŁOŻENIE

Powiat Ostrzeszowski położony jest w południowej części województwa wielkopolskiego od północy graniczy z powiatami ostrowskim i kaliskim – ziemskim, od południa z powiatem kępińskim oraz powiatem wieruszowskim w woj. łódzkim. Od wschodu z powiatem sieradzkim, od zachodu z oleśnickim w woj. dolnośląskim.

CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA

Obszar Powiatu Ostrzeszowskiego to tereny kotlin – dolin i wzgórz. Od zachodniej granicy powiatu, poprzez gminy Kobyla Góra, Ostrzeszów i Mikstat rozciąga się pasmo wzniesień – Wzgórza Ostrzeszowskie, będące częścią Walii Trzebnickiego o wysokościach bezwzględnych przekraczających 200 m n.p.m. – wyznaczające zasięg zlodowacenia środkowo – polskiego i południową granicę Wielkopolski.

Wzgórza Ostrzeszowskie stanowią wschodnią – najokazalszą część Wału Trzebnickiego, a ich kulminacja – Kobylą Górę o wysokości 284 m n.p.m. – jest najwyższym punkiem Wielkopolski.
Wschodnia część powiatu wchodzi w skład tzw Kotliny Grabowskiej leżącej na Nizinie Południowo-Wielkopolskiej z charakterystyczną Doliną Prosny. Z kolei południe powiatu – gmina Doruchów jest fragmentem subregionu – Wysoczyzny Wieruszowskiej. Pod względem hydrograficznym obszar powiatu należy do dorzecza górnej Baryczy, oraz dorzecza Prosny, tylko niewielki skraj południowy należy do dorzecza Widawy.

Powierzchnia powiatu wynosi 772,37 km2, co stanowi 3,86% powierzchni województwa wielkopolskiego. Pod względem wielkości powiat ostrzeszowski należy do grupy średnich powiatów w kraju i w Wielkopolsce. Składa się z siedmiu jednostek samorządowych, wśród których są trzy gminy miejsko-wiejskie: Ostrzeszów, Grabów nad Prosną i Mikstat oraz cztery gminy wiejskie: Czajków, Doruchów, Kobyla Góra i Kraszewice.

 


 

W powiecie są 3 miasta i 130 wsi tworzących 85 sołectw.

Liczba mieszkańców powiatu: 55.484  (1,62% ludności Wielkopolski)

Przeciętne zaludnienie:  71 osób na 1 km2.

Użytki rolne stanowią 56,9% powierzchni. Lasy zajmują 33,9% obszaru powiatu, a pozostałe grunty i wody stanowią 9,2% jego powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ

 

Zagrożenie powodziowe

Wzdłuż wschodniej granicy gminy Doruchów oraz osiowo przez Gminę Grabów n/Prosną przepływa rzeka PROSNA zasilana na odcinku przepływu przez:

-         prawobrzeżnie: Struga Węglewska, Struga Kraszewska, Łużyca

-         lewobrzeżnie: Rowem Torzenieckim, Rowem Zaleskim, Młynówka

Rzeka PROSNA w razie wystąpienia z koryta stanowi zagrożenie dla ludzi, zwierząt, budynków, zasiewów, maszyn, środków transportu, w miejscowościach położonych w gminach:  

Doruchów

Grabów n/Prosną

 

W m. Kobyla Góra na rzece Meresznica znajduje się zbiornik retencyjny o powierzchni 17 ha, w którym znajduje się około 0,6 mln m3 wody. Uszkodzenie tamy lub obwałowania spowoduje gwałtowny wylew wody, która stworzy zagrożenie powodziowe dla niżej położonych miejscowości:

 

-         Ligota

-         Kuźnica Myslniewska

-         Dąbrowa

 

Zagrożenia pożarowe

 

A.     Lasy i Uprawy Leśne

 

Na terenie powiatu lasy zajmują obszar 260, 28 km2, co są to zdecydowanie większości lasy iglaste, stanowiące duże kompleksy o znacznym zagrożeniu pożarowym.

Lasami zaliczanymi do najwyższej klasy zagrożenia pożarowego należą kompleksy leśne podlegające Nadleśnictwu Przedborów.

 
B.     Zakłady Pracy, Skupiska Ludzi, Inne Obiekty

 

C.     Uprawy Rolne

 

W okresie dojrzewania i zbiorów szczególnie podczas długotrwałych suszy duże zagrożenie pożarowe stanowią pożary upraw zbóż.

Odrębnym zagadnieniem jest wypalanie traw szczególnie w okresie wiosennym.

 

D.    Zagrożenie Pożarowe z Tytułu Składowania i Przewożenia Paliw

 

Na terenie powiatu duże zagrożenie pożarowo – wybuchowe stwarzają stacje paliw zlokalizowane na terenie gmin w ilości:

 

Linia kolejowa relacji Kluczbork – Poznań oraz drogą krajową  nr 11 przewożone są w nieustalonej ilości paliwa, oleje, rozpuszczalniki oraz niebezpieczne środki chemiczne.

Drogami lokalnymi odbywa się codziennie nie monitorowana dostawa gazu butlowego, zaopatrująca gospodarstwa domowe na terenie wszystkich gmin powiatu.

 

Zagrożenie chemiczno – ekologiczne

 

Na terenie powiatu znajdują się zakłady pracy, które magazynują i stosują  w produkcji i technologii niebezpieczne środki chemiczne zakłady te usytuowane są w m. Ostrzeszów.

 

Drogą Krajową  nr 11 relacji Katowice – Poznań oraz równolegle przebiegająca linia kolejowa relacji Kluczbork – Poznań przewożone są niebezpieczne środki chemiczne:

 

-         chlor

-         amoniak

-         cyjanowodór

-         siarkowodór

-         czteroetylek ołowiu

-         paliwa, rozpuszczalniki

-          

Przewóz tych materiałów wymienionymi ciągami komunikacyjnymi nie są w pełni monitorowane.

 

Zagrożenia promieniotwórcze i radiacyjne

 

Na terenie powiatu brak jest obiektów posiadających środki promieniotwórcze. Jednakże należy liczyć się z niebezpieczeństwem zewnętrznym związanym z eksploatacją 228 elektrowni jądrowych w Europie. Z tej liczby 26 czynnych elektrowni znajduje się w odległości około 350 km od granicy Polski.

Elektrowniami, które w przypadku awarii zagraża skażeniami teren powiatu są:

BOHUNICE – strefa M przy wiatrach południowo – wschodnich może ukształtować się na linii, Zgorzelec, Rawicz, Ostrów Wlkp., Piotrków Trybunalski, Rzeszów, Sanok

DUKOHANY – strefa M przy wiatrach południowych może ukształtować się  do linii:

Krosno Odrzańskie, Zduńska Wola, Jędrzejów, Nowy Sącz.

 

Potencjalnie zagrożenie stanowi także nielegalny tranzyt przez terytorium Polski materiałów niebezpiecznych. Bezpośrednie zagrożenie środowiska tymi substancjami w czasie przejazdu przez Polskę spotęgowane jest możliwością  wykorzystania ich do celów terorystycznych.

 

 

Katastrofy budowlane.

Na terenie powiatu nie ma budynków wysokich ( pow. 25 m ), które stanowiły by zagrożenia budowlane.

Jednakże należy liczyć się z coraz większą częstotliwością występowania zagrożenia zawalenia  budowli. Część budynków

wybudowana jest w latach międzywojennych, jest w znacznym stopniu wyeksploatowana.

 

Wypadki komunikacyjne

Ze względu na rosnące natężenie ruchu w komunikacji drogowej wzrasta równocześnie zagrożenie dla bezpieczeństwa powiatu ostrzeszowskiego.

Źródła zagrożeń w komunikacji drogowej wynikają głównie z dużej ilosci przewożonych jednorazowo ładunków, złego stanu technicznego dróg, natężenia ruchu oraz nieostrożności kierujących.

Największe zagrożenie stanowi transport materiałów niebezpiecznych i toksycznych.

Poważnym źródłem zagrożeń są przewozy substancji niebezpiecznych linią kolejową relacji Kluczbork – Poznań.

Wpływa na to rónież zły stan techniczny cystern i torowisk oraz brak monitorowania tych przewozów.

 

Zagrożenia wynikające z sił natury

W oparciu o dotychczasowe obserwacje, doświadczenie  oraz ocenę miejscowych warunków na terenie powiatu występują najczęściej następujące groźne zjawiska meteorologiczne:

 1. huragany i silne wiatry

 2. katastrofalne susze i upały

 3. gwałtowne i długotrwałe opady

 4. gwałtowne wyładowania atmosferyczne

Następstwem tych zdarzeń będzie bardzo niekorzystny wpływ na tok życia ludności zamieszkałej na obszarze, który zostanie dotknięty klęską.

 

Zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne

 

Na terenie powiatu mogą wystąpić masowe zachorowania, które wywołać mogą następujące groźne choroby:

-         grypa

-         wirusowe zapalenie wątroby typu A

-         salmonelloza

-         inne

Na powstanie takiego zagrożenia składa się wiele przyczyn, do których należy zaliczyć:

 1. oczyszczalnie ścieków w Ostrzeszowie, Kobylej Górze, Grabowie n/Prosną, Doruchowie i Kraszewicach tylko częściowo poprawiają stan sanitarny. W wielu miejscowościach powiatu ścieki i gnojowice odprowadzane są do rowów, kanałów, wywożone na pola uprawne, pastwiska, skąd dostaje się do rzek i zbiorników wodnych.

Monitoring rzeki PROSNY i jej głównych dopływów wykazuje zawartość bakterii – coli, azotyny, fosforany.

 1. zbiornik retencji wodnej w Kobylej Górze wykorzystywany jako kąpielisko jest zbiornikiem, do którego odprowadzana jest wodami rzeki Meresznicy część ścieków gminy. Zasilająca zbiornik rzeka Meresznica posiada wody pozaklasowymi warunkami sanitarnymi.

 2. zagrożenie sanitarne stwarza również gospodarka odpadowa.

Na terenie powiatu w poszczególnych gminach znajdują się wysypiska odpadów, które charakteryzują się:

-         Gmina Doruchów – wysypisko w m. Doruchów o poj. 15400 m3 uszczelnione folią oddane w 1988r. o okresie eksploatacji 15 lat

 

-         Gmina Grabów n/Prosną – wysypisko w m. Grabów n/Prosną bez jakichkolwiek zabezpieczeń – obiekt nielegalny, eksploatowany od 1981r. zgromadzono ok. 30 tys. m3 odpadów

-         Gmina Kobyla Góra – pojemność w m. Ignaców 17.500 m3 odpadów uszczelnione tylko folią ogrodniczą, eksploatowane od 1992 r.

-         Gmina Kraszewice – wysypisko w m. Jaźwiny – obiekt nielegalny bez zabezpieczeń, zgromadzono 300 m3 odpadów

-         Gmina Mikstat – wysypisko w m. Pustkowie, uszczelnione gliną pojemność 25 tys. m3, eksploatowane od 1995r, czas eksploatacjo 15 lat

-         Gmina Ostrzeszów – wysypisko w m. Ostrzeszów na dawnych wyrobiskach gliny, bez żadnych zabezpieczeń przed zanieczyszczeniami środowiska, rocznie trafia tak 25 tys. m3 odpadów

-         Gmina Czajków – istnieje tylko dzikie wysypisko  w lasach

Na żadnym wysypisku nie prowadzi się monitoringu piezometrycznego wód gruntowych.

Na terenie powiatu nie ma zakładów wytwarzających odpady niebezpieczne.

 

 1. na terenie powiatu brak jest zakładu utylizacji padliny i odpadów poubojowych przy istniejącym zagrożeniu wystąpienia chorób zwierząt:

-         pryszczyca

-         klasyczny pomór świń

-         pomór drobiu

-         zaraza płucena bydła

-         choroba pęcherzykowa świń

-         BSE

 1. niski poziom sanitarny, niewłaściwa technologia produkcji żywności ( lody, wyroby cukiernicze, napoje, wyroby wędliniarskie, garmażeryjne ) stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia w wypadku spożycia zakażonych produktów.

 

Zagrożenie bioterroryzmem

 

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego podobnie jak na terenie całego kraju może dojść do ataku bioterrorystycznego celem tych ataków mogą być instytucje i zakłady pracujące w ruchu ciągłym, miejsca dużych skupisk ludności, instytucje ważne dla prawidłowego funkcjonowania ludności.

Ataki bioterorystyczne mają na celu:

-         wywołanie epidemii, których  skutkiem będzie śmierć dużej liczby ludzi

-         wywołanie epidemii chorób, które choć nie doprowadzą jednocześnie  do śmierci dużej części danej populacji ludzkiej to spowoduje znaczne straty społeczne i ekonomiczne

-         wywołanie w danym społeczeństwie paniki

-         doprowadzenie do paraliżu ekonomicznego danego obszaru

Najczęściej stosowanymi środkami w ataku bioterrorystycznym są przede wszystkim:

 1. bakterie i wirusy oddziałujące na ludzi ( zarodniki wąglika, pałeczki tularemii, wirus ospy)

 2. bakterie i wirusy oddziałujące na zwierzęta ( pryszczyca, BSE)

 

Zagrożenia z powiatów sąsiednich

 

Największe zagrożenie stanowią obszary leśne (zagrożenie pożarowe)

 

 

CHARAKTERYSTYKA OPERACYJNA

 

     Zabezpieczenie przeciwpożarowe powiatu stanowi jedna Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza kategorii – C  zlokalizowana w Ostrzeszowie (KPPSP Ostrzeszów). Ponadto działa ogółem 68 jednostek OSP z czego 25 typu ,,S’’ oraz 42  typu ,,M’’. w tym 1 OSP zakładowa w OZCHG Pollena .

Z wymienionych 25 jednostek typu ,,S’’ 10  jednostek  OSP działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym tj. Ostrzeszów, Bukownica, Grabów, Kraszewice, Głuszyna, Mielcuchy, Mikstat, Kobyla Góra, Doruchów, Kaliszkowice Kaliskie.

  

 • ZABEZPIECZENIE  SPECJALISTYCZNE  POWIATU

Wielkopolska Brygada Odwodowa, w skład której wchodzą: pluton gaśniczy: OSP Mielcuchy, OSP Ostrzeszów, OSP Grabów.

Specjaliści pomocni przy interwencjach

Współpraca z podmiotami w oparciu o porozumienia (KP PSP w Ostrzeszowie podpisała porozumienia z podmiotami przydatnymi w funkcjonowaniu systemu).